Το. Τ. Χαλκιδικής: “Υποστελέχωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής"

Σε συνέχεια του εγγράφου μας (ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ του Σ.Ε.ΠΕ.ΚΕ.Μ με αριθμ. Πρωτ. 42/5-12-2014, το οποίο και επισυνάπτουμε ), επανερχόμαστε σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής που αφορά στην έλλειψη προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες της , με αποτέλεσμα την αδυναμία εξυπηρέτησης των πολιτών και την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους .

Συγκεκριμένα οι ελλείψεις προσωπικού ανά υπηρεσία , κλάδο και ειδικότητα αναλύονται ως εξής:

1. Στην Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

      2 ΠΕ Μηχανικών

      2 ΠΕ Γεωλόγων

      1 ΠΕ Περιβαλλοντολόγος – Χημικός

      1 ΤΕ Μηχανικών

      1 ΤΕ Τεχνολόγος Τροφίμων

      1 ΤΕ Διοικητικός

2. Στην Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

      6 ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας

      1 ΠΕ Ψυχολόγος

      1 ΠΕ Γιατρός και ειδικά Παιδίατρος ή Δημόσιας Υγείας 

3. Στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

    13 ΠΕ Γεωπόνοι

      2 ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας

      4 ΤΕ Διοικητικοί

      2 ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί

      2 ΤΕ Τοπογράφοι

      2 ΠΕ Ιχθυολόγοι

      2 ΤΕ Ιχθυολόγοι

      3 ΠΕ Κτηνίατροι

      2 ΤΕ Τεχνολόγοι Ζωϊκής Παραγωγής   

4. Στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων

      3 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί

      3 ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί

      2 ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί

      1 ΤΕ Διοικητικός

      6 ΔΕ Εργατοτεχνίτες

      5 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων

      6 ΔΕ Οδηγοί

5. Στην Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων

      2 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

      2 ΤΕ Λογιστών

6. Στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

      2 ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί

    10 ΤΕ Διοικητικοί

Ο Νομός Χαλκιδικής αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε όλους τους τομείς : Γεωργία , Κτηνοτροφία, Τουρισμό , Επενδύσεις σε μονάδες διαφόρων τύπων, Υγειονομικός Έλεγχος καταστημάτων, Μεταφορά Μαθητών . Επιπλέον λόγω του ιδιαίτερου γεωγραφικού αναγλύφου , των ορεινών όγκων αλλά και της τεράστιας ακτογραμμής , χρειάζονται παρεμβάσεις για  ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο , το οποίο  πρέπει να συντηρείται για να μπορεί να εξυπηρετήσει το ένα εκατομμύριο και πλέον τουριστών που επισκέπτονται την Χαλκιδική κατ’ έτος.  Επομένως με το εκτεταμένο πλέον πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών  της Περιφερειακής Ενότητας δεν μπορούν να προχωρήσουν  σημαντικά επενδυτικά σχέδια, να καλυφθούν θέματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας , να προστατευθεί το περιβάλλον , να διεκπεραιωθούν με το μέγιστο δυνατό τρόπο θέματα πολιτικής προστασίας,  να εξυπηρετηθούν οι πολίτες με την παροχή βέλτιστης ποιότητας υπηρεσιών για  να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους.

Οι ελάχιστοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν απομείνει στην Περιφερειακή Ενότητα (σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων ογδόντα πέντε άτομα (85) συνολικά) και οι οποίοι τείνουν να λιγοστέψουν λόγω του προγράμματος της κινητικότητας (ήδη είναι έτοιμοι προς αποχώρηση τρεις (3)  υπάλληλοι – δύο (2) ΠΕ Γεωπόνοι και μία (1) ΤΕ Πληροφορικής),  κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να ανταπεξέλθουν στις πολυδιάστατες ανάγκες του Νομού, όμως είναι πλέον ακατόρθωτο.

Το τόσο σοβαρό αυτό πρόβλημα  παρακαλούμε να συζητηθεί ως θέμα της ημερήσιας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και να δοθεί λύση ούτως ώστε να συνεχίσει να υπάρχει η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Οι λύσεις που προτείνουμε ως σύλλογος εργαζομένων του Τοπικού Τμήματος του Σ.Ε.ΠΕ.ΚΕ.Μ είναι:

1. Να επισημανθεί το τεράστιο αυτό πρόβλημα από την Πολιτική Ηγεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον αρμόδιο Υπουργό ούτως ώστε να δρομολογηθούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και δη στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

2. Η τοποθέτηση των αποσπασμένων υπαλλήλων ή των μετατάξεων από άλλους φορείς να γίνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

3. Να περιληφθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως φορέας υποδοχής στο πρόγραμμα της κινητικότητας ούτως ώστε να μπορούν να έρθουν υπάλληλοι στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και όχι μόνο να φεύγουν (έχουν εκδηλώσει κάποιοι υπάλληλοι άλλων φορέων του Νομού Χαλκιδικής ενδιαφέρον για την Περιφερειακή Ενότητα, αλλά λόγω της μη συμμετοχής της Π.Κ.Μ. ως φορέας υποδοχής στο πρόγραμμα της κινητικότητας δεν μπορούν να έρθουν)

4. Να οριστεί προσωρινά και μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, με απόφαση Περιφερειάρχη , μία μέρα την εβδομάδα οι υπηρεσίες της Π.Ε Χαλκιδικής να μην δέχονται κοινό , ώστε οι εναπομείναντες υπάλληλοι να προλαβαίνουν να ολοκληρώνουν  τις υποθέσεις που έχουν ήδη προς διεκπεραίωση.

5. Να εγκρίνονται  περισσότερες προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) από το Περιφερειακό Συμβούλιο για την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην τελευταία απόφαση του Π.Σ. εγκρίθηκαν για την Π.Ε Χαλκιδικής μόνο τρία (3) άτομα ενώ είχαν ζητηθεί δέκα επτά (17)), ούτως ώστε να μπορεί, έστω και προσωρινά μέχρι να λυθεί οριστικά το πρόβλημα της υποστελέχωσης, να καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Συνημμένα:

Έγγραφα των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων               

Για το Τοπικό Τμήμα του Σ.Ε.ΠΕ.ΚΕ.Μ

 

      Ο Πρόεδρος                                              Η Γραμματέας

 

                               Στέλιος Καλαϊτζίδης                                 Γερακίνα Κυμουρτζή