Βραβεία Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) έτους 2024

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και η Ακαδημία Αθηνών  προκηρύσσουν τα «Βραβεία Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)».

Για το έτος 2024 προκηρύσσονται τέσσερα (4) βραβεία, ένα ανά επιστημονικό πεδίο των Πανελλαδικών 2024, με χρηματικό έπαθλο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ το καθένα, απονεμόμενα σε τέσσερα (4) τέκνα μετόχων ή μερισματούχων του Μ.Τ.Π.Υ., τα οποία θα αριστεύσουν και θα πρωτεύσουν έναντι των λοιπών τέκνων μετόχων ή μερισματούχων του Μ.Τ.Π.Υ. ανά επιστημονικό πεδίο στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024, εφόσον έχουν μέσο όρο βαθμολογίας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) και υποβάλλουν αίτηση στην Ακαδημία Αθηνών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024. Σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο, το βραβείο θα απονεμηθεί σε αυτόν με την υψηλότερη βαθμολογία και σε περίπτωση ισοβαθμίας το βραβείο θα διανεμηθεί ισομερώς στους ισοβαθμούντες. 

Πεδίο 1: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές - 1 βραβείο
Πεδίο 2: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες - 1 βραβείο
Πεδίο 3: Επιστήμες Υγείας & Ζωής - 1 βραβείο
Πεδίο 4: Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής - 1 βραβείο

Οι αιτήσεις για την απονομή βραβείων θα πρέπει να υποβληθούν στην Ακαδημία Αθηνών το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Tα ανωτέρω βραβεία θα απονέμονται από το Μ.Τ.Π.Υ. και την Ακαδημία Αθηνών κάθε έτος.

Για τη διευκόλυνση των αιτούντων επισυνάπτονται:

α) η Ανακοίνωση της Ακαδημίας Αθηνών με τους ακριβείς όρους συμμετοχής

3394_2024-06-19_Ανακοίνωση Προκήρυξης Βραβείων ΜΤΠΥ.pdf

β) η αίτηση προς την Ακαδημία Αθηνών σε επεξεργάσιμη μορφή 

Αίτηση Υποψηφιότητας. word 

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης του γονέα θα χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του υποψηφίου.

Ο Αριθμός Μητρώου Μ.Τ.Π.Υ. μπορεί να αναζητηθεί από την ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ. (www.mtpy.gr) επιλέγοντας  «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», μετά την είσοδο με κωδικούς TAXIS, «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» , «Τα στοιχεία μου».

                ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΠΕΚΕΜ

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ