Εφαρμογή Νόμου περί κάλυψης κατασκηνωτικών εξόδων έτους 2024

Σας υπενθυμίζουμε ότι όπως ισχύει κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-7-2017/Α΄), δύναται η πραγματοποίηση της κάλυψης κατασκηνωτικών εξόδων των παιδιών των υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ηλικίας τεσσάρων (4) έως δεκαέξι (16) ετών, κατά τη θερινή περίοδο κάθε χρόνου και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) εβδομάδες.

Παρακαλούμε εάν τυχόν δεν έχετε προβεί ήδη στις απαιτούμενες ενέργειες και προκειμένου να πραγματοποιηθούν έγκαιρα οι απαραίτητες διαδικασίες, να προχωρήσετε άμεσα σε αυτές, ώστε να ληφθεί η απαιτούμενη σχετική απόφαση του Συλλογικού Οργάνου της ΠΚΜ για τον καθορισμό όλων των αναγκαίων λεπτομερειών για το έτος 2024, όπως ρητά αναφέρεται στη συγκεκριμένη διάταξη.