Σχετικά με την καταβολή της οικογενειακής παροχής

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι καλημέρα,

Προκειμένου να συνεχιστεί (από 1/1/2024) η καταβολή της οικογενειακής
παροχής στους γονείς για τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν 
κατά το τρέχον έτος το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν εισαχθεί/εγγραφεί
σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 
παρακαλείστε να αποστείλετε ΑΜΕΣΑ στο Τμήμα Μισθοδοσίας, 
Πιστοποιητικό Σπουδών, από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία πρώτης εγγραφής 
και η διάρκεια φοίτησης σε εξάμηνα. 

                ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΠΕΚΕΜ

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ