Γνωμοδότηση με βάση το άρθρο 241 παρ.4 του Ν.3852/2010

ΣΧΕΤ  :Το ΓΔΕΛ502910(246)20/12/2013 έγγραφο της Γενικής Δ/ντριας Εσωτ. Λειτουργίας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου και λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω :

  1. Ο ΣΕΠΕΚΕΜ κατ΄ επανάληψη με παρεμβάσεις του και έγγραφά του έχει διεκδικήσει την τροποποίηση του άρθρου 38 του ΟΕΥ, διότι στον υφιστάμενο δεν απεικονίζονται οι κλάδοι-ειδικότητες και οι θέσεις (οργανικές και προσωποπαγείς) του συνόλου του υπηρετούντος προσωπικού και συνεχίζουν να υφίστανται εκκρεμότητες που αφορούν στην κατάταξη μέρους του προσωπικού.
  2. Το επί της ουσίας ανύπαρκτο χρονικό περιθώριο που μας δόθηκε (λάβαμε ηλεκτρονικά γνώση της τροποποίησης στις 23/12/2013 και το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει στις 30/12/2013) ώστε να μπορέσει ο Σύλλογος να προβεί σε  ενδελεχή εξέταση της εν λόγω τροποποίησης
  3. Την αδήριτη ανάγκη να καταταγεί όλο το προσωπικό της ΠΚΜ σε οργανικές ή προσωπαγείς θέσεις που να περιγράφονται στον ισχύοντα ΟΕΥ

Σας γνωρίζουμε, ότι το ΔΣ του ΣΕΠΕΚΕΜ στην από 27/12/2013 και ώρα 13:00 έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι δεν εκφράζει αντίρρηση επί της επικείμενης τροποποίησης εφόσον η εν λόγω τροποποίηση τακτοποιεί όλο το υπηρετούν  προσωπικό της ΠΚΜ σε οργανικές ή προσωπαγείς θέσεις, αποκαθιστώντας μια χρονίζουσα δυσλειτουργία και αδικία εις βάρος ορισμένων συναδέλφων μας, που επανειλημμένα απαιτήσαμε τη διόρθωσή τους, επιφυλάσσεται όμως απέναντι στη συνολική τροποποίηση του ΟΕΥ και  εμμένει στην αντίθεσή του σε Νόμους όπως ο  4093 και 4024 του 2012 που αποψίλωσαν το Δημόσιο από προσωπικό και δηλώνει ότι θα παλέψει με συνέπεια για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

 

                                            Για το ΔΣ

 

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                     

 

 

        Α. ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ                                               Δ. ΒΑΖΟΥΡΑΣ