Εξοικονόμηση ενέργειας αλλά με αυξημένο το κόστος της Υγείας των Εργαζομένων!!!!!

Με την υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ ΔΕΠΕΑ 68315/502 (ΦΕΚ 3424/β/2-7-2022) Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπεται  η εφαρμογή μέτρων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημοσίου Τομέα.

Ως Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την στάση μας και με τις δράσεις μας στηρίζουμε γενικά την εφαρμογή των Νόμων, αλλά όχι όταν αυτοί έρχονται σε αντίθεση με το συμφέρον των εργαζομένων και ειδικά όταν είναι εις βάρος της Υγείας των.

Συγκεκριμένα  η ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 19C βαθμούς τους χειμερινούς μήνες, γίνεται σε γενικό πλαίσιο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη στοιχεία όπως:

  • δυνατότητα από τεχνικής πλευράς του κάθε κτιρίου όπως πχ είναι το νέο κτίριο της Περιφέρειας του οποίου η θέρμανση είναι κυρίως  γεωθερμική,
  • ευπαθείς ομάδες εργαζομένων για τις οποίες υπήρξε μέριμνα και στην περίοδο έξαρσης της πανδημίας covid 19!
  • μην έχει προηγηθεί οιαδήποτε μελέτη / έκθεση Τεχνικού Ασφαλείας ή Γιατρού εργασίας

Αποτελεί δε αστείο η ποινή που τίθεται από τα αρμόδια υπουργεία  στις περιπτώσεις μη άμεσης  ανταπόκρισης  των φορέων όπως “θα ληφθεί υπόψη στον προγραμματισμό των προσλήψεων έτους 2023 και θα έχει επίπτωση στους επόμενους κύκλους κινητικότητας “…….

Βλέπετε μέχρι τώρα είχε ανοίξει η στρόφιγγα των προσλήψεων και γινόταν συρροή από προσλήψεις οπότε τώρα θα μας “κακοφανεί”….

Δεν είμαστε οι εργαζόμενοι που θα ορίσουμε τους βαθμούς θερμοκρασίας εάν είναι 19 ή 22 ή 23. Οι εργαζόμενοι απαιτούμε απλά να παρέχουμε την εργασία μας σε συνθήκες αξιοπρέπειας!!!

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλούμε τον Περιφερειάρχη αλλά και τα μέλη της Διοίκησης της ΠΚΜ που σχετίζονται με το θέμα, να φροντίσουν ώστε να υπάρχουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας σε όλους τους χώρους της ΠΚΜ, πέρα από τις γενικές εγκυκλίους που ρυθμίζουν τα πάντα εξ αποστάσεως και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε εργασιακού χώρου.