Αποστολή εισηγήσεων για την εφαρμογή της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Σας υπενθυμίζουμε ότι έχει αποσταλεί από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαχείρισης Ποιότητας το υπ’αριθμ. 17984(326)/11-01-2022 έγγραφο που αφορά στην αποστολή από τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, των σχετικών εισηγήσεων με τους δικαιούχους υπαλλήλους, ώστε να συμπεριληφθούν στην απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για τον καθορισμό των δικαιούχων υπαλλήλων της ΕΣΣΕ.

Κατόπιν αυτού, καλούμε τους Διευθυντές των Υπηρεσιών της ΠΚΜ, να αποστείλουν τις εισηγήσεις τους έως την καταληκτική ημερομηνία, 27 Ιανουαρίου 2022, προκειμένου να μην στερηθούν οι συνάδελφοι τα εργασιακά τους δικαιώματα όπως αυτά απορρέουν τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΦΕΚ 2358/Β΄/20-6-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1052/Β΄/29-3-2019).

Τονίζουμε, ότι η εφαρμογή του νόμου που αφορά στην εφαρμογή της ΕΣΣΕ, αποτελεί υποχρέωση και όχι επιλογή του κάθε προϊσταμένου.

 

                                                                          Για το ΔΣ

                     Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

               Δημήτριος Βαζούρας                                            Ιωάννης Παπαϊωάννου