Εγκύκλιος Διαδικασίας Υπερωριακής Απασχόλησης

Μετά από αναφορές και διαμαρτυρίες συναδέλφων, που έφθασαν στον ΣΕΠΕΚΕΜ, σχετικά με την μη χορήγηση υπερωριών σε πολλές Υπηρεσίας της ΠΚΜ, σας ενημερώνουμε ότι σε συνδυασμό με την μείωση του προσωπικού και κατά συνέπεια με την εργασιακή επιβάρυνση των υπαλλήλων  και τις αυξανόμενες απαιτήσεις όταν προκύπτουν έκτακτες ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, καθίσταται αναγκαιότητα η χορήγηση υπερωριών στους υπαλλήλους της ΠΚΜ.

Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 393965(88771)/28-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ. η αρμοδιότητα και δικαιοδοσία καθιέρωσης και συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής εργασίας, βρίσκεται στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, βάση της μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων από τον Περιφερειάρχη.

Κατόπιν αυτού, σας προωθούμε το σχετικό έγγραφο που αφορά στην ορθή διαδικασία πραγματοποίησης και αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,  καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και σας καλούμε να προχωρήσετε στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να χορηγείται υπερωριακή αμοιβή στους υπαλλήλους που απασχολούνται υπερωριακά, όποτε και εάν υπάρχουν έκτακτες ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

 

                                                                 Για το ΔΣ

                     Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

 

               Δημήτριος Βαζούρας                                            Ιωάννης Παπαϊωάννου