Εφαρμογή μέτρων προστασίας – Εξ αποστάσεως εργασία

Με αφορμή το ΦΕΚ 793/Β΄/27-2-2021 , την εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΨΛΩΞ46ΜΤΛ6-ΨΚΔ/01-03-2021 για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της υγείας, το ΦΕΚ 843/Β/03-03-2021  και το ΦΕΚ 895/Β/6-3-2021 περί παράτασης των περιοριστικών μέτρων έως τις 16-3-2021 και λαμβάνοντας υπόψη ενημερώσεις και διαμαρτυρίες συναδέλφων σχετικά με την (μη) τήρηση των μέτρων που αποτυπώνονται στα προαναφερόμενα έγγραφα, σας τονίζουμε και σας υπενθυμίζουμε την απαραίτητη ανάγκη λειτουργίας των Υπηρεσιών σύμφωνα με όσα ορίζονται στα σχετικά ΦΕΚ, ήτοι: 

 • Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
 • Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.
 • Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.
 • Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
 • Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, πέρα από την αποστολή, τις αρμοδιότητες και το αντικείμενο κάθε οργανικής μονάδας της ΠΚΜ και λαμβάνοντας υπόψη τις υγειονομικές εξελίξεις, συνιστάται  ρητά η υποχρέωση εφαρμογής των μέτρων στους χώρους δουλειάς και τα οποία αποσκοπούν κυρίως: 

 • Στην ανάγκη πρόληψης και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού.
 • Στην προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων.
 • Στην προστασία και ασφάλεια των ομάδων αυξημένου κινδύνου.
 • Στην προάσπιση και εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος

Επομένως, γίνεται σαφές, ότι το ΥΠΕΣ δεν ορίζει την υποχρεωτική εξ αποστάσεως εργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό γιατί ξαφνικά «ψηφιοποιήθηκαν» οι υπηρεσίες, αλλά για λόγους αποφυγής συνωστισμού και συγχρωτισμού, τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κατά την μετάβαση από και προς την εργασία. Γίνεται κατανοητό ότι ο σκοπός εφαρμογής των μέτρων είναι οι λόγοι που μνημονεύονται στην εγκύκλιο και τους οποίους αναφέραμε παραπάνω.

Βάσει όλων των ανωτέρω καλούνται:

 • Ο Περιφερειάρχης, ώστε να μεριμνήσει   για  την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου στην ΠΚΜ
 • Οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων, Υποδ/νσεων, Αυτοτελών Δ/νσεων & Τμημάτων, ως  καθ΄ ύλην αρμόδιοι των υπηρεσιών τους, για την εφαρμογή του στις Υπηρεσίες των οποίων προΐστανται.

Είναι αυτονόητο ότι όπου δεν τηρούνται τα μέτρα των ΦΕΚ,  αναλαμβάνεται η ευθύνη  για την πρόληψη και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και κατά συνέπεια της διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών και της προάσπισης και εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

                                                            Για το ΔΣ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

               Δ. ΒΑΖΟΥΡΑΣ                                                           Α. ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ