Αποτίμηση και καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας στους δικαιούχους υπαλλήλους της ΠΚΜ

Σύμφωνα με τις ΚΥΑ 43726/7.6.2019 (ΦΕΚ Β΄2208/8-6-2019) και  ΚΥΑ 87669/9-12-2019 (ΦΕΚ Β΄4584/13-12-2019) προβλέπεται η χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και μέτρων προληπτικής ιατρικής, όπως ορίζεται σε αυτές.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 60 (Μέσα ατομικής προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους ΟΤΑ), του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄197/12.10.2020) προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου προσωπικού των ΟΤΑ που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 43726/7.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 2208), τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών».

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχουν χορηγηθεί στους δικαιούχους υπαλλήλους για τα έτη 2019 και 2020 τα προβλεπόμενα ΜΑΠ και το γάλα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/7.6.2019, καλούμε τους Προϊσταμένους των Δ/νσεων, Αυτοτελών Δ/νσεων και Τμημάτων της ΠΚΜ να καταθέσουν σχετικό αίτημα προς την ΠΚΜ., στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι δικαιούχοι υπάλληλοι και τα ποσά που δικαιούνται, ανά υπάλληλο, μετά την αποτίμηση σε χρήμα των Μ.Α.Π. και του γάλακτος που δεν χορηγήθηκαν τα έτη 2019 και 2020. Η αποτίμηση σε χρήμα θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω ΚΥΑ.

Παράλληλα, καλούμε τον Περιφερειάρχη για την άμεση αποδοχή αυτής της οφειλής και την προώθηση των σχετικών ενεργειών που απαιτούνται, προκειμένου να  προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους υπαλλήλους.

Υπενθυμίζουμε πως πάγια θέση του ΣΕΠΕΚΕΜ σε ότι αφορά τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) των υπαλλήλων, είναι ότι πρέπει να χορηγούνται σε αυτούς σε είδος, έγκαιρα και σύμφωνα με την νομοθεσία, έτσι ώστε σε συνδυασμό με τις συνθήκες στους χώρους εργασίας και τα συλλογικά μέτρα προστασίας να προστατεύουν την υγεία και ασφάλεια τους κατά την εργασία τους.

 

                                        Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                     

 

Δ.ΒΑΖΟΥΡΑΣ                                               Α.ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ